Gestió aportacions dels Socis > Gestió aportacions dels Socis

Destí de les aportacions dels socis a la Fundació Acadèmia

Distribució de les aportacions econòmiques dels socis i de la Fundació Acadèmia


El gràfic mostra l'estructura de les despeses totals de la Fundació Acadèmia de l'any 2020 organitzades segons concepte de despesa.


Euro 1

Com gestiona la Fundació Acadèmia les aportacions dels socis?


La Fundació Acadèmia aporta un 26,48% al pressupost total de despeses i les aportacions dels socis cobreixen el 73,52% restant. En el gràfic que exposem a continuació s'especifica l'aportació del soci i de la Fundació Acadèmia a cada categoria de despesa.


Euro 2

A què es destina cada euro aportat pel soci?


Aquest gràfic expressa en cèntims, el destí de cada euro aportat pel soci.


Euro 3