L'Acadèmia > Transparència

Transparència

Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública per oferir transparència i legitimitat de les actuacions, ajudar a l’acompliment de la missió de l’entitat i per coherència de l’organització.


La transparència és un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.


Raó Social Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Adreça C/ Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona
CIF G61421418
N. Registre Fundacions 1.038
Telèfon 93 203 10 50
Correu electrònic academia@academia.cat
Web www.academia.cat
N. Registre Grups Interés 342


 

Missió Visió i Valors de l’Acadèmia i la seva Fundació

La Missió de les entitats, defineix la causa o raó d’esser de l’Associació Acadèmia i la seva Fundació, per la qual cosa es constitueixen com a persona jurídica, d’acord amb els fins recollits en els seus estatuts.
La Visió, definició estratègica del que es pretén aconseguir en el futur, amb objectius realistes i assolibles.
Els Valors, descripció de les virtuts, qualitats i principis pels quals es regeixen les institucions, en un sentit eminentment ètic, descrits com a criteris permanents, constants i ideals.

veure informació

 

Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió

Document que formalitza el conjunt de normes d’actuació, principis ètics i regles que guien l’actuació dels membres dels Òrgans de Govern , i dels professionals i personal contractat en el desenvolupament de les funcions a través de les quals es materialitzen les finalitats de les entitats.

veure informació

 

Estatuts

Estatuts Acadèmia

Regles d’organització i funcionament de l’Associació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, aprovats en Assemblea General Extraordinària de data 6 de juny de 2017 i inscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb número d’inscripció 879 de data 20/09/2017

veure informació

Estatuts Fundació

Regles d’organització i funcionament de la Fundació privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, aprovats en la Junta de Patronat de data 20 de juny de 2017 i inscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb número d’inscripció 38247 de data 17/05/2018

veure informació

 

Estructura

Òrgans de govern de l’Acadèmia

Els òrgans col.legiats exigits legal i estatutàriament que governen i dirigeixen l’Acadèmia, estan estructurats funcionalment segons detall:

veure informació

Òrgans de govern, estructura directiva i estructura organitzativa de la Fundació Acadèmia

L’òrgan de govern i administració de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, és el Patronat de la Fundació, segons s’estableix a l’article 7è dels seus estatuts.
El Patronat vigent és el següent:

veure informació

Informe de govern corporatiu

L’avaluació emesa per la direcció de l’entitat sobre la forma d’elecció i el funcionament dels seus òrgans de gestió i control, la forma de relacionar-se entre ells i sobre la seva estructura

- Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

- Fundació privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

 

Principals línies estratègiques

Els objectius estratègics de l’Acadèmia i la Fundació, han estat incorporats en dos plans estratègics

- Pla Estratègic de Comunicació Interna aprovat per la Junta de Govern l’any 2016 - vigència 2016 - 2022

- Pla Estratègic aprovat per la Junta de Govern l’any 2017 - vigència 2017 - 2022

 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

La Fundació Acadèmia, assumeix més compromisos en matèria de RSC d’acord amb l’Acció 11 del Pla Estratègic 2017-2022

 

Actes

- Actes de les Assemblees Generals de l’Acadèmia

- Actes Junta de Govern de l’Acadèmia

- Actes del Patronat de la Fundació Acadèmia

 

Memòria anual d’activitats

En el document institucional de la “Memòria anual d’activitats” s’agrupen el conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes que duen a terme les entitats durant l’exercici, pel compliment i desenvolupament de les finalitats que consten en els seus estatuts.

- Programa anual d’activitats

- Activitats acomplides (en construcció)

- Memòria institucional

 

Balanç social

L’instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, en què s’exposen les activitats dutes a termes i la seva repercussió social amb la finalitat de justificar l’adequat compliment de les funcions de l’entitat i difondre’n l’activitat.

El balanç social es concreta en tres punts principals.

1. Comunicació amb l’Administració:

La comunicació amb l’Administració s’articula mitjançant el Registre dels Grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La Fundació Acadèmia està inscrita en aquest Registre amb el Número d’Identificació 342.

2. Beneficiaris de les activitats de la Fundació Acadèmia:

Els beneficiaris de la Fundació seran totes aquelles persones relacionades amb el camp de les ciències de la salut i entitats vinculades amb la medicina i la sanitat que, en base a les finalitats exposades en l’article 2 dels Estatuts responguin, per les seves característiques, al desenvolupament i l’obtenció dels fins fundacionals (art. 4 Estatuts).

- Els seus socis

- Assistents a les activitats

- Premis i Beques atorgats

- Col·lectius professionals de Ciències de la Salut

- la Societat

    La Missió de la Fundació Acadèmia és liderar la formació continuada de postgrau i d’especialització de qualitat, i ser el referent principal pels seus socis i per a la Societat civil, en l’àmbit de la formació en Ciències de la Salut. Aquesta tasca reverteix en una millora de la qualitat en l’assistència sanitària i de la Salut de la població en general.

3. Balanç social per al personal:

La Fundació estableix actuacions per tal que el seu personal se senti integrat en l’organització, amb motivació i fidelització cap a la nostra entitat.

veure informació

 

Estats financers i Memòria econòmica

Els comptes anuals i la Memòria econòmica de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, s’han elaborat d’acord amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual es va aprovar el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

- Estats financers i Memòria econòmica

- Informes anual del Codi Conducta

- Informes d’auditoria

- Subvencions públiques

- Patrimoni